Handreiking | 16 april 2024 | Leestijd 2 minuten

Stedelijke knooppunten: een breder perspectief

De stedelijke ov-knooppunten zijn essentieel in de bereikbaarheid van Nederland en het realiseren van de mobiliteitstransitie. Voor de verdichtingsopgave (het toevoegen van woningen, werklocaties en stedelijke voorzieningen) in het stedelijk netwerk wordt dan ook vaak als eerste gekeken naar bestaande ov-knooppunten. Daar is de duurzame bereikbaarheid en de nabijheid van verschillende functies in potentie het grootst. Door deze knooppunten te ontwikkelen tot aantrekkelijke centrumgebieden en deze optimaal met elkaar te verbinden, kunnen we bereikbaarheid en nabijheid vergroten en bestaande ruimte en infrastructuur beter benutten. Hiermee voorkomen we overbelasting van het hoofdwegennet terwijl we de agglomeratiekracht en de ruimtelijke kwaliteit van het stedelijk netwerk en de landelijke omgeving vergroten.

Marieke de Vries

Trekker Stedelijke knooppunten

Om het Stedelijk Netwerk Nederland goed te laten functioneren en mogelijk ook uit te breiden, is het belangrijk om een groot deel van de grote woningbouwopgave, de vraag naar meer werklocaties en voorzieningen op een goede manier in de nabijheid van ov-knooppunten te realiseren. Om zoveel mogelijk kansen te kunnen benutten zonder alle ambities in de directe stationsomgeving te stapelen, wordt in deze handreiking het hele gebied op loopafstand van de stationsknoop beschouwd. Dit is grofweg 4 km2, dus veel meer dan de directe stationsomgeving van 300 meter rondom het station. Een strategische blik op de bredere betekenis van het ov-knooppunt is daarbij essentieel. Hoe kan ontwikkeling van het knooppunt bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame netwerken van mobiliteit, economie, energie en natuur-, bodem en water? En hoe hangt deze ontwikkeling samen met de huidige context en verwachte ontwikkelingen op lokaal, regionaal en (inter)nationaal niveau?

Stedelijke knooppunten zijn vaak belangrijke entreegebieden voor de stad en die rol wordt alleen maar belangrijker omdat mobiliteitsnetwerken voor 2050 steeds beter met elkaar verknoopt moeten worden. Grotere knooppunten zijn nu al belangrijke ontmoetingsplaatsen en worden daardoor ook steeds aantrekkelijker voor de vestiging van bedrijven. Aan de andere kant maakt de stapeling van opgaven, de vele betrokken partijen en de ingewikkelde context van een knooppunt, de ontwikkeling ervan erg complex. De toekomstige ruimtelijke kwaliteit van deze knooppunten staat daardoor onder druk. Hoe passen al die verschillende wensen en ambities in één klein stukje stad en welk proces is nodig om de ambities te realiseren?

Deze handreiking, opgesteld vanuit het Programma MooiNL van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, biedt een overzicht van de vele opgaven die spelen, geeft aan welke verschillende ontwerpoplossingen er zijn en hoe deze in de meest uiteenlopende stationsgebieden gebruikt kunnen worden.

De handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van knooppunten in Nederland. Hij maakt inzichtelijk wat de opgaven en dilemma’s zijn en welke inrichtings- en ontwerpprincipes belangrijk zijn voor de ontwikkeling van stedelijke knooppunten met een goede ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast biedt de handreiking een eerste idee van wat ervoor nodig is om deze kwaliteit te realiseren.

De handreiking biedt geen kant en klare oplossingen en is ook geen nieuw Rijksbeleid. Keuzes op het lokale schaalniveau zijn uiteindelijk afhankelijk van de lokale context en de besluiten over de ruimtelijke inrichting worden door bestuurders van lokale overheden gemaakt. Wel maakt de handreiking de te maken keuzes en ruimtelijke afwegingen daarachter inzichtelijk met een handleiding en checklist en helpt hij bij het opstellen en beoordelen van varianten en alternatieven. De handreiking brengt beschikbare kennis, voorbeelden en instrumentarium bij elkaar in een overzichtelijke aanpak. Daarbij signaleert het ontbrekende instrumenten en doet het aanbevelingen voor doorontwikkeling van de aanpak op zowel nationaal als decentraal niveau.

Deze handreiking vormt een aanvulling op bestaande literatuur en richt zich expliciet op de wijdere omgeving 4km2 rondom ov-knooppunten. De handreiking is primair bedoeld voor gemeentes die de regierol vervullen in deze opgave. De ontwikkeling van ov-knooppunten en de wijdere omgeving van 4 km2 rondom het knooppunt is echter altijd een opgave van veel verschillende partijen. Voor een goed ov-knooppunt staan Rijk (I&W), ProRail en de vervoerders samen met provincies, vervoerregio’s en gemeenten aan de lat, maar voor het totale gebied van 4 km2 gaat het al snel over een veelheid van stakeholders, zoals eigenaren, huurders, gebruikers, werknemers en bezoekers. Voor iedereen biedt deze handreiking waardevolle informatie.

Deze handreiking vanuit Programma MooiNL geeft ook input mee voor departementen en Rijksprogramma’s die beleid ontwikkelen in relatie tot knooppunten. Denk bijvoorbeeld aan de Actie-agenda OV-Knooppunten en de nog te ontwikkelen Nota Ruimte.

Bordeaux Euratlantique. Foto: Artefactorylab voor Apsys.
Principeschema: buurten op loopafstand van ov-knooppunt
Arenapark Hilversum, van kantorenpark naar levendige gemengde stadsbuurt bij station Hilversum Sportpark. Foto: VenhoevenCS architecture+urbanism.

Ontdek gerelateerde artikelen en kennis

Steden & regio's
Kennis

Groen en gezond leven in de stad: netwerken met meer ruimte voor natuur, bewegen en ontmoeten

Met de bouw van 1 miljoen extra woningen komt de gezonde leefomgeving in de stad onder druk te staan. De openbaar (toegankelijke) en groene ruimte in de stad moet met de komst van extra woningen aan nog meer bewoners ruimte bieden. Groenblauwe, gezonde netwerken in de stad bieden ruimte om te lopen, recreëren, sporten en ontmoeten, van de voordeur tot het buitengebied. Daarnaast vervullen zij een taak in het bevorderen van biodiversiteit, waterretentie en het tegengaan van hittestress. Deze netwerken zijn een noodzakelijk element in het leefbaar houden van steden en dorpen in de toekomst.

Lees verder