Nieuws | 10 november 2023 | Leestijd 2 minuten

200 miljoen voor grootschalige aanpak biobased verbouwen en bouwen

De demissionaire ministers De Jonge (Binnenlandse Zaken) en Adema (Landbouw) lanceerden woensdag 8 november een Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB). Daarmee startte ook de uitrol van pilots in heel Nederland waar vezelgewassen zullen worden verbouwd voor de productie van duurzaam bouwmateriaal. Programma MooiNL presenteert binnenkort de handreiking ‘Bouwen met de boer’ waarmee Ruimtelijke kwaliteit kan worden geborgd in deze opgave.

Building Balance, Strotec of Miscancell

In de Contourennotitie Nota Ruimte is een aantal principes centraal gesteld om Ruimtelijke kwaliteit te realiseren in de ‘wederombouw’ van Nederland. Een van deze principes is om de kenmerken en identiteit van de plek centraal te stellen. Door opschaling van biobased ketens in Nederland “van land tot pand” worden op gebiedsniveau ingrepen gedaan in het landschap. Programma MooiNL doet ontwerpend onderzoek naar hoe biobased (ver)bouwen een bijdrage kan leveren aan Ruimtelijke kwaliteit op gebiedsniveau. In samenwerking met regionale allianties en het programma Nationale Aanpak Biobased Bouwen wordt gewerkt aan inrichtingsconcepten en -strategieën.

Biobased bouwen is een zeer kansrijke methode om de milieu-impact van de landbouw, industrie en de bouw te verlagen. De uitstoot van CO2 is lager en er zijn minder niet-hernieuwbare grondstoffen nodig, omdat materialen steeds weer aangroeien. De Nationale Aanpak Biobased Bouwen moet leiden tot een nieuwe nationale markt voor de grootschalige teelt, verwerking en toepassing van biobased bouwmaterialen – met kwaliteit. Dit geeft boeren perspectief op een duurzaam verdienmodel, terwijl bouwers over voldoende duurzame materialen kunnen beschikken. Daarnaast draagt het bij aan een circulaire economie.

“De ervaring leert dat een markt niet vanzelf tot stand komt”, zegt minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. “Het aandeel biobased is nu nog erg klein en het is voor marktpartijen niet gemakkelijk om dit aandeel zelfstandig te vergroten. Met deze investering willen we de markt het zetje geven dat nodig is om uit te groeien tot een volwaardige markt, van de boer die een gewas produceert tot de verwerker en de bouwer die het product uiteindelijk gebruikt. We gaan dus van plant naar pand; hier groeien huizen.”

Verder lezen en kijken: Mogelijke landschappen in MooiNL

200 miljoen voor grootschalige aanpak biobased bouwen | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl