Onderzoek | 5 oktober 2023 | Leestijd 2 minuten

Ruimtelijk onderzoek naar meer grip op grootschalige bedrijfsvestigingen

Onder de noemer Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen vindt een intensieve samenwerking plaats tussen Rijk en provincies. Doel: voldoende, geschikte ruimte met kwaliteit voor nieuwe bedrijventerreinen reserveren en tegelijk zorgvuldig omgaan met de bestaande terreinen.

Een van de bouwstenen is ruimtelijk onderzoek. Programma MooiNL presenteert nu de eerste twee delen: Clustering & Gebiedstypologie en Inrichtingsconcepten.Volgende stap: een handreiking voor de provincies en gemeenten. De afgelopen jaren zien we dat de snelle groei van met name grootschalige distributiecentra wordt ervaren als verrommeling van het landschap. Daarnaast zijn er zorgen over toenemend ruimtegebruik, verduurzaming en de huisvesting van arbeidsmigranten.

Ruimtevraag

Beschikbare ruimte voor grootschalige distributiecentra is beperkt aanwezig. Ook kwalitatief goede ruimte voor grootschalige productiebedrijven, (circulaire) bouw- en maakindustrie en fabrieken voor hernieuwbare energieproductie wordt schaars. Terwijl de vraag naar grootschalige ruimte aanwezig blijft, ingegeven door de verduurzaming van de industrie (circulair en energie), digitalisering, woningbouw en ons koopgedrag. Deze vraag kan maar deels worden ingepast op bestaande terreinen. Er zullen door provincies en gemeenten nieuwe plekken moeten worden gevonden.

MooiNL-coördinator Charles Aangenendt: “We willen dat grootschalige bedrijfsvestigingen op een kwalitatief goede manier een plek krijgen. Oók grootschalige distributiecentra. Belangrijk is een nieuwe balans te vinden tussen de economie, het ruimtebeslag ervan en de omgevingskwaliteit.” Hierbij gaat het om bedrijfsvestigingen met een omvang van meer dan 5 hectare. Het betreft niet alleen grootschalige distributiecentra, maar bijvoorbeeld ook nieuwe vestigingen van grootschalige (circulaire) productiebedrijven, bouw- en maakindustrie, datacenters.

Ruimtelijke kwaliteit

De provincies reserveren ruimte voor bedrijven die bij hun passen en meerwaarde hebben, bestaande bedrijventerreinen beter benutten en clusteren waar dat mogelijk is. Bij alle ontwikkeling en herontwikkeling van bedrijventerreinen streven we ernaar maximale ruimtelijke kwaliteit te realiseren.

Om de provincies hierin te ondersteunen heeft het ministerie van BZK twee onderzoeken laten uitvoeren door de Vereniging Deltametropool en BURA Urbanism. De Vereniging Deltametropool heeft ruimtelijk onderzoek gedaan naar Clustering & Gebiedstypologie: wat betekent differentiatie van grootschalige bedrijvigheid voor verschillende gebiedstypen, hoe wegen omgevingsfactoren het zoeken naar locaties, en wat betekent dan voor kansrijke locaties voor uitbreiding of nieuwe clusters. BURA Urbanism heeft ontwerpend onderzoek gedaan naar Best Practices en inrichtingsconcepten: ruimtelijke inrichtingsconcepten die overheid en marktpartijen kunnen inspireren om meer kwaliteit uit elke vierkante meter te halen.

De komende maanden worden de inrichtingsconcepten verder uitgewerkt en aangevuld met instrumentarium in een handreiking zodat deze handelingsperspectief bieden op gebiedsniveau.

Ontdek gerelateerde artikelen en kennis

Ruimtelijke kwaliteit
Kennis

Circulaire gebiedsontwikkeling in Stockholm en lessen voor Nederland

Hoe verdelen we de beperkte ruimte en hoe richten we die in? En bovenal: hoe doen we dat met oog voor Ruimtelijke kwaliteit? In samenwerking met programma MooiNL staat Blauwe Kamer (tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw) in een zesdelige artikelenreeks stil bij de voornaamste thema’s en vraagstukken. In de pdf op deze pagina lees je aflevering 2: de ontwikkeling van circulaire stadswijken.

Lees verder