Onderzoek | 9 mei 2024 | Leestijd 1 minuut

Rapport MooiNL: Ruimtelijke implicaties water en bodem sturend in de stad

Steden & regio's Belevingswaarde Gebruikswaarde Toekomstwaarde

Het Programma Mooi Nederland stelt ruimtelijke kwaliteit (belevingswaarde, gebruikswaarde én toekomstwaarde) centraal bij het ordenen van de ruimte. Middels ontwerpend onderzoek worden op gebiedsniveau integrale handelingsperspectieven ontwikkeld, die laten zien hoe complexe opgaven zo gecombineerd kunnen worden dat de ruimtelijke kwaliteit versterkt wordt. Het rapport MooiNL 'Ruimtelijke implicaties Water en Bodem Sturend in de stad' biedt bouwstenen voor ontwerpers voor één van die complexe opgaven; de transitie water en bodem sturend in stedelijk gebied.

Deventer is een stad, gemeente en oude Hanzestad in het oosten van Nederland en in het zuidwesten van de provincie Overijssel. De stad is gelegen aan de IJssel. In het zuidwesten van de gemeente mondt de Schipbeek uit in de IJssel.

Loes van Wolferen

Trekker Groen en gezond leven in de stad

Marieke de Vries

Trekker Stedelijke knooppunten

Marleen de Ruiter

Trekker Woonwijken van de toekomst

Ruimtelijke bouwstenen Water en Bodem sturend in de stad

Het doel van deze studie is om handelingsperspectieven en bouwstenen te formuleren voor ontwerpers waardoor ontwikkelingen in het stedelijke gebied beter kunnen worden afgestemd op condities vanuit het water en bodemsysteem. Op deze manier kan (de momenteel vaak optredende) afwenteling op de toekomst, andere gebieden en het publieke domein, worden voorkomen en de kwaliteit van water en bodemsystemen worden hersteld of verbeterd. De implementatie van deze bouwstenen zal ook afhankelijk zijn van (deels nog te ontwikkelen) beleid. Door de grote woningbouw- en ontwikkelopgave en de lange levensduur van veel gebouwde investeringen is het echter essentieel de ontwerpers die nu aan de slag gaan met verstedelijkings vraagstukken al vroegtijdig inzicht te geven in de opgave en bouwstenen vanuit de transitie water en bodem sturend.

Binnen deze studie, zijn bouwstenen voor Water en Bodem sturend geformuleerd voor ontwikkelingen binnen ‘Leefbare steden en regio’s’ (wat zich richt op bestaand stedelijk gebied). Het doel van deze bouwstenen is om ontwerpers handvatten te bieden gekoppeld aan opgaven variërend van verdichting en herontwikkeling tot de aanleg of herinrichting van openbare ruimte. Daarbij komen de volgende water en bodem sturend thema’s aan bod:

  • Hitte
  • Slappe bodems
  • Neerslag en wateroverlast
  • Waterveiligheid
  • Zoetwaterbeschikbaarheid (droogte) en -kwaliteit
  • Bodemvitaliteit

Naast dit onderzoek zijn vergelijkbare onderzoeken uitgevoerd voor de mobiliteitstransitie en de energietransitie in de stad.

Ontdek gerelateerde artikelen en kennis

Landbouw & natuur

Natuur laat zich niet bekisten

Jannemarie de Jonge werd in 2020 voor een periode van vier jaar aangesteld als Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. Naast deze rol is zij partner bij Wing, een adviesbureau gespecialiseerd in duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Op uitnodiging van MooiNL deelt zij haar gedachten over natuur in de 21e eeuw, en hoe 'water en bodem sturend' de wegbereider kan zijn voor regeneratieve landschappen op basis van natuurlijke processen met eigenschappen als adaptatie en veerkracht.

Lees verder