Platform 31 Botsproef: Naoorlogse wijken

Marleen de Ruiter

Trekker Woonwijken van de toekomst
Datum 11 oktober 09:00

Mooi Nederland werkt aan thematische handreikingen om decentrale overheden te ondersteunen bij een samenhangende aanpak van gestapelde ruimtelijke opgaven. Bij het ontwikkelen van de handreikingen wordt ingezet op concrete inrichtingsoplossingen en de inzet van ruimtelijke ontwerp. Om de handreikingen goed af te stemmen op de praktijk, organiseert Platform31 ‘botsproeven’ in opdracht van het ministerie van BZK.

In Botsproef: Naoorlogse wijken gaan we op zoek naar een samenhangende aanpak om oplossingen te kunnen vinden voor het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit van bestaand bebouwd gebied, benutten van bestaande waarden en de wijken toekomst- en levensloopbestendig maken.