Platform 31 Botsproef: Groen en Gezond leven in de stad

Loes van Wolferen

Trekker Groen en gezond leven in de stad
Datum 11 oktober 00:00

Mooi Nederland werkt aan thematische handreikingen om decentrale overheden te ondersteunen bij een samenhangende aanpak van gestapelde ruimtelijke opgaven. Bij het ontwikkelen van de handreikingen wordt ingezet op concrete inrichtingsoplossingen en de inzet van ruimtelijke ontwerp. Om de handreikingen goed af te stemmen op de praktijk, organiseert Platform31 ‘botsproeven’ in opdracht van het ministerie van BZK.

Groene en gezonde netwerken in de stad zijn een noodzakelijk element in het leefbaar houden van steden in de toekomst, de ruimte is beperkt en vraagt om combinatie van functies.  In deze botsproeven bespreken we oplossingen en verzamelen we inzichten over dit vraagstuk.