Water en bodem sturend

In het Coalitieakkoord (15 december 2021) werd manifest gemaakt waar al langer voor werd gepleit door experts: ‘Water en bodem worden sturend bij ruimtelijke planvorming. Om die reden worden waterschappen daarbij eerder betrokken en krijgt de watertoets een dwingender karakter’. Oftewel: wat waar mag worden gebouwd, hangt af van bijvoorbeeld lokale wateroverlast, bodemdaling, hittestress, verontreiniging en natuurschade. Ondanks dat het kabinet is gevallen, blijft ‘Water en bodem sturend’ leidraad bij de ruimtelijke plannen, waaronder de Nieuwe Nota Ruimte

Nederland, Zwolle, 11-02-2021, ondergelopen uiterwaarden van de rivier de IJssel ten zuiden van Zwolle, boom, fiets, bankjes, in water bij veerstorp Olst