Vitruvius

Vitruvius was een Romeinse architect, ingenieur en auteur die in de eerste eeuw voor Christus via zijn standaardwerk “De architectura” ruimtelijke kwaliteit muntte. Een goed gebouw moet volgens Vitruvius voldoen aan drie eisen: utilitas (bruikbaarheid), firmitas (duurzaamheid) en venustas (schoonheid). Eeuwen later, begin jaren tachtig, worden deze begrippen door de Rijksplanologische Dienst vertaald naar een toetsingskader met 3 ruimtelijke waarden: gebruikswaarde (functie), belevingswaarde (eigenheid en schoonheid) en toekomstwaarde (duurzaam en aanpasbaar).

Via onder meer de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening is ruimtelijke kwaliteit anno nu de rode draad in Programma MooiNL. Het krijgt een wezenlijke plek in de Nieuwe Note Ruimte, gekoppeld aan brede welvaart (economische, ecologische en sociaalmaatschappelijke waarde).