Ruimte voor de Rivieren

Tussen 2007 en 2019 werd het omvangrijke programma Ruimte voor de Rivier uitgevoerd, met een dubbele doelstelling: verhoging van de veiligheid en landschapsverbetering. Het omvatte 40 projecten en maatregelen om letterlijk meer ruimte voor de rivieren te scheppen. Rijk en regio verbeterden zo, in nauw overleg met bewoners, langs de IJssel, Waal, Nederrijn en Lek de veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid voor ongeveer 4 miljoen Nederlanders. De vergroting van de afvoer- en bergingscapaciteit van de rivieren is bereikt door toepassing van uiteenlopende technieken: uitdieping van geulen en uiterwaarden, het uitgraven van nieuwe overlaten en, als een van de opmerkelijkste onderdelen, de ontpoldering van landbouwgrond voor landschapsverbetering, rivierverbetering en recreatie. Zo werd in de Noordwaard 4.450 hectare landbouwgrond ontpolderd, waarmee het Nationaal Park De Biesbosch is uitgebreid.

Een mooi voorbeeld van driedubbele doelstelling is Rivierpark Nijmegen-Waal, een nieuw ingericht gebied dat zorgt voor de veiligheid bij hoge waterstanden, maar dat ook de identiteit van Nijmegen versterkt als stad aan de Waal en bovendien ruimte biedt aan wonen en recreatie.

Ruimte voor de rivieren | Rijkswaterstaat