Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden. De biodiversiteit staat in Europa al jaren onder druk. Duurzame bescherming van flora en fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in Nederland steeds meer van hetzelfde wordt. In 1979 is de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen bestaan uit twee delen: soortenbescherming en gebiedsbescherming. Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk.

Natura 2100

Bij MooiNL pleiten we voor ‘nu keuzes maken voor later’. Daarom stellen we voor om nu al na te denken over Natura 2100. Voorstel: Natura 2000 wordt in overleg met de EU getransformeerd en vergroot tot Natura 2100. Hiermee creëren we een klimaatadaptieve en robuuste ecologische hoofdstructuur die recht doet aan de potentie van onze unieke deltanatuur en die kan meebewegen met klimatologische en ecologische veranderingen.

Lauwersoog, 15-03-2022, dijkversterking van de dijk ten oosten van Lauweersoog -Vierhuizergat, langs Lauwersmeergebied, waterschap Noorderzijlvest, om de biodiversiteit en het ecosysteem van de Waddenzee te bevorderen worden tijdens de dijkversterking ook kunstriffen geplaatst in het water, op de Kunstriffen kunnen schelpen, en zeewieren en dieren zicht hechten.