Hoogstedelijke knooppunten

Een van de 9 ontwerpend onderzoek-thema’s waarmee MooiNL-allianties aan de slag zijn, en een van 3 thema’s binnen het perspectief Leefbare Steden & Regio’s. Deze ontwerpend onderzoeken resulteren begin 2024 in handreikingen (handelingsperspectieven) op gebiedsniveau. Met Hoogstedelijke knooppunten zetten we in op grootschalige verdichting met kwaliteit. Hierbij benutten we de netwerken die er zijn en versterken we de agglomeratiekracht.

Het grote vraagstuk is hier hoe we deze plekken ontwikkelen met kwaliteit: levendige delen van de stad met een grote mix aan functies en hoge kwaliteit van de openbare ruimte. Bouwen rondom knooppunten is essentieel om te komen tot duurzame ontwikkeling. Openbaar vervoer, fiets en voet zijn de vormen van vervoer die CO2-neutraal zijn. Door te bouwen rondom een knooppunt van openbaar vervoer kan het autogebruik worden teruggebracht. Tegelijk maken veel in- en uitstappers de openbaar vervoersknoop sterker.

Dat sluit aan bij het compacte-stadbeleid: verdichten nabij ov-kooppunten vanuit nabijheid gedachten en grote woningbouwbehoefte. Het station is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor functies die veel bezoekers trekken: kantoren, regionale voorzieningen. De concentratie van grootschalige functies en werken rondom stations heeft geleid tot vaak anoniemere stationsomgevingen. Om het leefmilieu rond stations te verbeteren en te voldoen aan de woningbehoefte wordt daarom steeds meer gewerkt aan gemengde stationsomgevingen in hoge dichtheden waarbij woningbouw een belangrijke component is. De zoektocht is om tot een goede balans te komen tussen een optimale vervoersknoop en een aantrekkelijk leefmilieu.