Groenblauwe dooradering

Nee, dit betreft geen Italiaanse schimmelkaas, maar een netwerk van natuurlijke elementen in het agrarisch landschap, zoals houtwallen, bomenrijen, heggen, kruidenrijke randen, sloten, beken met natuurlijke oevers en poelen. Dit zijn essentiële natuurlijke elementen om water langer vast te houden (en zo verdroging tegen te gaan) en om de biodiversiteit weer te laten groeien. Deze is de laatste halve eeuw enorm afgenomen. Insecten zijn met 70% afgenomen en vogels, zoogdieren en vissen in het landelijk gebied staan onder grote druk. Het Nederlands landschap werd vooral als gebruiksgoed gezien. Daardoor is de kwaliteit ervan enorm teruggelopen. Ongeveer 60% van de landschapselementen is de laatste eeuw door verstedelijking en intensivering en schaalvergroting in de landbouw verdwenen. Kortom: hoog tijd om het tij te keren en de landschapselementen, en daarmee de biodiversiteit, terug te brengen in ons land.

Daarom is het Aanvalsplan Landschap opgesteld. Doel: het realiseren van 10% groenblauwe dooradering in 2050. Het Aanvalsplan draagt ook nadrukkelijk bij aan het toekomstperspectief voor de landbouw en het landelijk gebied als geheel. Daarnaast levert het een significante bijdrage aan het halen van Europese verplichtingen rondom biodiversiteit (Vogel- en Habitatrichtlijn), de klimaatopgave (COP Parijs) en schoon water (Kaderrichtlijn Water).

Een biodivers landschap in de Ooijpolder

Platform biodiversiteitsherstel