28 mrt

Landbouw & natuur

Online bijeenkomst: De betekenis van de MooiNL handreikingen voor nationale parken

In vervolg op het leernetwerk rond ontwikkelingen in het landelijk gebied en de rol van nationale parken (juni 2023), organiseert het Nationale Parken Bureau - in samenwerking met het programmateam Mooi Nederland - een online bijeenkomst rond twee handreikingen van Landbouw en natuur: Overgangsgebieden in transitie: naar iconische cultuurlandschappen en Groenblauwe dooradering (GBDA).

Lees verder

11 apr

Ruimtelijke kwaliteit

Oogstbijeenkomst Maakruimte voor MooiNL

Hoe ziet Nederland er in de toekomst uit? En belangrijker nog: hoe maken we dat aantrekkelijke toekomstbeeld tot realiteit? In de afgelopen periode gingen drie kernteams op verschillende expedities om deze vragen beter te kunnen beantwoorden en dit samen te onderzoeken. Binnen deze Maakruimte voor MooiNL learning community bundelden publieke opdrachtgevers, ontwerpers en wetenschappers hun krachten om samen en vanuit verschillende perspectieven de transformatieve kracht van ontwerp te verkennen. De uitkomsten delen we graag met betrokkenen en geïnteresseerden tijdens de Oogstbijeenkomst op 11 april.

Lees verder
Landbouw & natuur
Gastcolumn

Natuur laat zich niet bekisten

Jannemarie de Jonge werd in 2020 voor een periode van vier jaar aangesteld als Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. Naast deze rol is zij partner bij Wing, een adviesbureau gespecialiseerd in duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Op uitnodiging van MooiNL deelt zij haar gedachten over natuur in de 21e eeuw, en hoe 'water en bodem sturend' de wegbereider kan zijn voor regeneratieve landschappen op basis van natuurlijke processen met eigenschappen als adaptatie en veerkracht.

Lees verder
Energie & economie
Verslag

Hugo de Jonge bezoekt bedrijventerrein Distripark Dordrecht: ‘Oog voor omgeving en duurzaamheid’

Op 12 februari bracht Minister De Jonge (VRO) een werkbezoek aan Distripark Dordrecht. Aanleiding was de kamerbrief die hij samen met de ministers van EZK en IenW in december 2023 heeft gestuurd over de nieuwe beleidslijn ‘Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen’, waarin de focus ligt op ruimtelijke kwaliteit en het tegengaan van ‘verdozing’. De beleidslijn sluit aan bij de ambities van programma Mooi Nederland, gericht op het versterken van ruimtelijke kwaliteit. In Dordrecht was te zien hoe nieuwe bedrijven geclusterd zijn gevestigd en hoe bestaande bedrijventerreinen worden gerevitaliseerd - met speciale aandacht voor het aanbrengen van ruimtelijke kwaliteit.

Lees verder
Ruimtelijke kwaliteit
Nieuws | 21 feb 2024

Zicht op Nederland: visie op inzet geodata voor maatschappelijke opgaven

Minister Hugo de Jonge heeft de meerjarenvisie Zicht op Nederland naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze visie, voortgekomen uit de gezamenlijke expertise van alle partijen in het Beraad voor Geo-informatie, biedt richtlijnen voor de overheidsambitie om een samenhangend beeld van onze leefomgeving te ontwikkelen. Zicht op Nederland beoogt een toekomst waarin burgers, bedrijven en overheden de beperkte ruimte in Nederland beter beschermen en benutten, dankzij betrouwbare en breed toegankelijke ruimtelijke informatie.

Lees verder
Steden & regio's
Gastcolumn

Wat het luchtalarm mij leert over Nederland

Iedere eerste maandag van de maand klinkt het luchtalarm, 86 seconden lang. Het geluid is bekend, maar bijna niemand (her)kent de palen. Terwijl de kans groot is dat er eentje in je eigen buurt staat. De ruim 4.000 sirenes staan namelijk allemaal in bewoond gebied, bedoeld om de bevolking te waarschuwen in geval van nood. En daarmee tonen ze ook - onbedoeld - een objectieve dwarsdoorsnede van hoe onze directe leefomgeving eruit ziet.

Lees verder
Ruimtelijke kwaliteit

Een verbreding van de ziel in Ruimtelijke kwaliteit

Paul Roncken, landschapsarchitect, schrijver, docent en wetenschapper, is directeur van de stichting NatuurCollege, een innovatienetwerk voor hedendaagse relaties tussen mens en natuur in onderzoek, onderwijs en verbeelding. Daarnaast is hij gastonderzoeker aan de Wageningen Universiteit en zelfstandig adviseur. Op uitnodiging van MooiNL deelt hij zijn inzichten over de ziel van Ruimtelijke kwaliteit.

Lees verder
Landbouw & natuur
Gastcolumn

De (Deurnese) Peel: Van de sigaret van Brabant naar de longen van Brabant

Hoe kun je een gebied vernatten en tegelijkertijd boeren, bouwers, burgers en de natuur een toekomst geven? Die vraag stond centraal tijdens de co-creatiesessies over de toekomst van het landschap in de (Deurnese) Peel. De sessies zijn onderdeel van het project Possible Landscapes, een samenwerking tussen Biobased Creations en MooiNL.

Lees verder
Ruimtelijke kwaliteit
Verslag

2024: werken aan Ruimtelijke kwaliteit

Tijdens haar tweede partnerevent op 7 december 2023 presenteerde Mooi Nederland de oogst van de ontwerpend onderzoeken naar wenkende toekomstperspectieven (richting 2050 en 2100) en concrete handelingsperspectieven op gebiedsniveau (richting 2030). Deze ‘producten’ laten zien hoe Mooi Nederland, vanuit het Rijk en met partners in het land, Ruimtelijke kwaliteit wil versterken. Ruim 200 alliantiepartners en andere stakeholders, van beleidsmakers via ontwerpers tot ruimtemakers uit heel Nederland, wogen de resultaten. Doel: samen kijken waar kansen liggen om aan de slag te gaan met Ruimtelijke kwaliteit.

Lees verder

Bijna 12,3 miljoen Nederlanders maken jaarlijks in totaal ruim 1,8 miljard ommetjes

In 2021 maakte tweederde van de Nederlanders een wandeling

1,8 miljard
Lees verder
Een wandelaarster loopt over een pad met aan weerszijden water. Foto: Aad Meijer.

MooiNL Atlas

Medio 2024 voegen we op MooiNederland.nu een levende digitale ‘MooiNL Atlas’ toe. Deze zal een tijdreis bieden richting 2030, 2050 en 2100: hoe willen we onze leefomgeving inrichten gezien de transitie-opgaven die we zijn gestart, die decennia zullen duren en die ingrijpend onze ruimte zullen veranderen? Met de MooiNL Atlas willen we laten zien dat we met ontwerpend onderzoek de toekomst kunnen verbeelden en de inrichting van NL continu kunnen bijsturen waar nodig en kansrijk. Maar we brengen ook voorbeeldlocaties in kaart: waar is ons land al mooi of slim ingericht en hoe zijn deze plekken gerealiseerd. De Atlas zal u dus ook uitnodigen om Nederland - en de kracht van onze ruimtelijke ordening - beter te leren kennen.  

Samen bouwen aan een Mooi Nederland

We zijn begonnen aan de Grote Verbouwing van Nederland. Doel is om in alle grote opgaven – van de woningbouwopgave tot de verduurzaming van onze energie en economie – Ruimtelijk kwaliteit leidend te laten zijn. Daarom voegen we in de aanpak van de transitie-opgaven ontwerp-kracht toe. Zodat we straks in een in alle opzichten Mooi Nederland leven. Er moet veel op een klein oppervlak. Dat vraagt om keuzes, slimme combinaties en innovaties. En om nationale regie op de ruimtelijke ordening. Op een goede verdeling van de ruimte, maar ook op de kwaliteit van de leefomgeving.

Lees meer