19 jun

Energie & economie

Bijeenkomst 'Hoe helpt energie lokale ruimtelijke ontwikkeling?'

Transform organiseert in samenwerking met programma MooiNL en verschillende Nederlandse gemeenten een besloten bijeenkomst over energie in lokale ruimtelijke ontwikkeling. Het doel is te ontdekken hoe energie de lokale ontwikkeling kan ondersteunen in plaats van belemmeren. De bijeenkomst is onderdeel van het gezamenlijke project 'Energie in lokale ruimtelijke ontwikkeling', waaraan gezamenlijk wordt gewerkt.

Lees verder

25 jun

Landbouw & natuur

Symposium Landschap Verbindt

Het Symposium Landschap Verbindt is een samenwerking tussen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Staatsbosbeheer. Systeemkennis over bodem en water is cruciaal voor het succes van waterprojecten op de hogere zandgronden. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld veenbehoud in de lagere delen van Nederland. Zowel de meest recente inzichten over klimaatverandering, als kennis uit het verleden moeten de basis zijn voor het omgaan met teveel en te weinig water. Tijdens dit symposium wordt er ingegaan op de rol die systemische kennis van onze landschappen zou moeten spelen, en hoe hier in de praktijk gevolg aan wordt gegeven.

Lees verder

04 jul

Ruimtelijke kwaliteit

Dag van de Ontwerpkracht

Hoe gaan we onze toekomst vormgeven? Of kan het ook straks of later? Wat hebben de vele ontwerpende onderzoeken van het afgelopen jaar ons geleerd? Biedt een Nota Ruimte voldoende houvast? Hoe ziet het kwaliteitsstelsel van de toekomst eruit? Dit en meer wordt tijdens de derde editie van Dag van de Ontwerpkracht besproken.

Lees verder
Ruimtelijke kwaliteit
Verslag

‘Op pad met Vitruvius’ 2024 in Gelderland (deel 1)

Eind april ging team MooiNL 'Op Pad met Vitruvius' langs veertien locaties in Gelderland. Samen met RO-professionals en lokale betrokkenen heeft de wandeling ons veel nieuwe inzichten opgeleverd over het waarom, wat, hoe en met wie bij het realiseren van ruimtelijke kwaliteit. Gelderlanders blijken ambitieuze doeners, die bovendien actief partners opzoeken om samen het ambitieniveau van projecten op te schroeven. “Het is dialoog én doen.”

Lees verder
Ruimtelijke kwaliteit
Handreikingen

Werken aan MooiNL: 8 handreikingen op gebiedsniveau

Met de inzet van ontwerpend onderzoek-allianties heeft MooiNL een set van acht handreikingen ontwikkeld, bedoeld om concrete handelingsperspectieven aan te reiken voor het werken aan ruimtelijke opgaven op concrete plekken, van binnenstad tot buitengebied. Het initiatief voor het maken van deze handreiking komt voort uit het programma Mooi Nederland. Het programma is in de zomer 2022 van start gegaan onder aanvoering van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Lees verder
Ruimtelijke kwaliteit
Verslag

Dag van de Ruimtelijke Ordening 2024: Nu aan de slag met de wederombouw van Nederland

‘De regie op de ruimtelijke ordening op rijksniveau is terug van weggeweest,’ trapt demissionair minister Hugo de Jonge de Dag van de Ruimtelijke Ordening af. ‘Mooi dus dat ruimtelijke ordening in de naamgeving van dit event ook weer terugkomt. De politiek heeft te lang niet de durf gehad om scherpe keuzes te maken. Nu de druk op de ruimte groot is en er schaarste ontstaat, is de politiek weer aan zet. Er is nationale regie nodig om lokale en regionale keuzes goed op elkaar af te stemmen.’ Hoe we die ruimtelijke puzzel op kwalitatieve wijze voor elkaar krijgen was inzet van drie verdiepende workshops van Programma Mooi Nederland.

Lees verder
Ruimtelijke kwaliteit
Nieuws | 05 jun 2024

MooiNL-handreikingen onder de lokale loep

Het komende half jaar worden de handreikingen van MooiNL op verschillende plaatsen in het land met een breder publiek besproken. Vanaf begin juni coördineert Stichting Coördinatie Lokale Architectuurinitiatieven (CoLA), het netwerk van de ruim 40 lokale en regionale architectuurcentra, diverse activiteiten die zijn verbonden aan de handreiking-thema’s.

Lees verder
Ruimtelijke kwaliteit
Nieuws | 05 jun 2024

What-if verkenningen: Nederland in 2100

Stel je nou eens voor dat we in 2100 met 24 miljoen mensen in dit land leven, en dat de zeespiegel flink stijgt. Hoe ziet Nederland er dan uit? Hoe wonen we, verbouwen we voedsel, wekken we energie op? Om deze en andere vragen die samenhangen met de klimaatverandering en de ligging van ons land in een rivierdelta te kunnen onderzoeken, gaf het ministerie van BZK in 2023 een opdracht uit aan drie ontwerpbureaus, die onder begeleiding van Platform Ontwerp NL - de samenwerking van de beroeps- en branchevereningen van de ruimtelijke disciplines - ontwerpend onderzoek deden naar Nederland in 2100.

Lees verder
Ruimtelijke kwaliteit
Kennis

Ruimtelijke Kwaliteitsaanpak Mooi Nederland

Een goede omgevingskwaliteit is als belangrijk maatschappelijk doel vastgelegd in de Omgevingswet. Ruimtelijke kwaliteit betreft de ruimtelijke dimensie van omgevingskwaliteit. Alle ingrepen in onze fysieke leefomgeving hebben impact op de ruimtelijke kwaliteit van ons (stads)landschap. Het is de ambitie dat elke ingreep de ruimtelijke kwaliteit vergroot. Daartoe beschrijft Mooi Nederland een kwaliteitsaanpak die het ontwikkelen met kwaliteit ondersteunt. Deze kwaliteitsaanpak is bedoeld voor alle partijen die in gebieden werken aan ruimtelijke opgaven. Bijvoorbeeld de transitie van de landbouw en natuur, de energietransitie de aanleg van werklocaties, droge en natte infrastructuur en de ontwikkeling van onze steden.

Lees verder
Landbouw & natuur
Gastcolumn

Veluwe x 2

Vanwege zijn liefde voor de Veluwe heeft Harro de Jong zijn woonplaats Rotterdam ingeruild voor een leven in Arnhem. Hier richtte hij als landschapsarchitect Buro Harro op, een ontwerpbureau gespecialiseerd in landschapsarchitectuur en stedenbouw. Hij heeft met succes meerdere projecten geleid om Arnhem beter met de Veluwe te verbinden. Op uitnodiging van MooiNL vertelt hij in zijn gastcolumn over deze projecten en schrijft hij waarom hij pleit voor een verdubbeling van het natuurgebied op de Veluwe.

Lees verder
Ruimtelijke kwaliteit
Interview

Jongerenparticipatie loont

Van 22 t/m 24 april ging Team MooiNL ‘Op Pad met Vitruvius in Mooi Gelderland’. Tijdens deze driedaagse bezochten we uiteenlopende voorbeeldlocaties in Gelderland om in gesprek te gaan over ruimtelijke kwaliteit. Hieronder lees je het interview met Bram Geurds, bestuurder Nationale JeugdRaad (NJR), dat is opgenomen in de Op Pad-gids. Lees de hele gids voor meer interessante interviews en columns via de pdf links van deze pagina.

Lees verder

Totale lengte dijken in Nederland

Een nieuwe hoofdweg in het landschap voor wilde planten en insecten.

17.000 km
Lees verder
Honey Highway A4 Midden Delfland. Bermen langs de verdiepte A4 (open tunnelbak) zijn ingezaaid met Honey Highway biologisch meerjarig (streekeigen) bloemenzaad. Het is een paradijs voor bijen en andere insecten. Foto. Tineke Dijkstra.

MooiNL Atlas

Najaar 2024 lanceren we de digitale MooiNL Atlas, waarin we op de kaart van Nederland uitzoomen richting 2100 en inzoomen op plekken waar nu al aan de wederombouw wordt gewerkt. De Atlas zal een tijdreis bieden richting 2030, 2050 en 2100: hoe willen we onze leefomgeving inrichten gezien de transitie-opgaven die we zijn gestart, die decennia zullen duren en die ingrijpend onze ruimte zullen veranderen? Met de MooiNL Atlas willen we laten zien dat we met ontwerpend onderzoek de toekomst kunnen verbeelden en de inrichting van NL continu kunnen bijsturen waar nodig en kansrijk. Maar we brengen ook voorbeeldlocaties in kaart: waar is ons land al mooi of slim ingericht en hoe zijn deze plekken gerealiseerd. De Atlas zal u dus ook uitnodigen om Nederland - en de kracht van onze ruimtelijke ordening - beter te leren kennen.  

Samen bouwen aan een Mooi Nederland

We zijn begonnen aan de Grote Verbouwing van Nederland. Doel is om in alle grote opgaven – van de woningbouwopgave tot de verduurzaming van onze energie en economie – Ruimtelijk kwaliteit leidend te laten zijn. Daarom voegen we in de aanpak van de transitie-opgaven ontwerp-kracht toe. Zodat we straks in een in alle opzichten Mooi Nederland leven. Er moet veel op een klein oppervlak. Dat vraagt om keuzes, slimme combinaties en innovaties. En om nationale regie op de ruimtelijke ordening. Op een goede verdeling van de ruimte, maar ook op de kwaliteit van de leefomgeving.

Lees meer