24 sep

Ruimtelijke kwaliteit

Springtij Forum 2024

Springtij verenigt mensen die echt een verschil kunnen maken in de duurzame transitie. Zoals visionairen, ontwerpers, financiers, ondernemers, beleidsmakers, wetenschappers en studenten. MooiNL is net zoals in 2023 actief tijdens Springtij, ditmaal aanhakend op het thema 'De Kunst van de Beweging'.

Lees verder

01 okt

Ruimtelijke kwaliteit

Sturen op ruimtelijke kwaliteit in leefbare steden, dorpen en regio’s - Sessie Noord-Nederland

In 2023 publiceerde Mooi Nederland een serie handreikingen voor professionals die aan de slag willen met ruimtelijke kwaliteit bij transitieopgaven. Met een reeks verdiepende bijeenkomsten gaan Platform31 en Mooi Nederland dit jaar weer een stap verder. Daarin helpen we professionals praktisch op weg bij het maken van de hiervoor benodigde keuzes, bij het slim koppelen van opgaven en bij het toepassen van innovatieve oplossingen. De eerste interactieve en praktijkgerichte bijeenkomst vindt plaats op 1 oktober in Het Huis van Utrecht.

Lees verder

08 okt

Ruimtelijke kwaliteit

Sturen op ruimtelijke kwaliteit in leefbare steden, dorpen en regio’s - Sessie Zuid-Nederland

In 2023 publiceerde Mooi Nederland een serie handreikingen voor professionals die aan de slag willen met ruimtelijke kwaliteit bij transitieopgaven. Met een reeks verdiepende bijeenkomsten gaan Platform31 en Mooi Nederland dit jaar weer een stap verder. Daarin helpen we professionals praktisch op weg bij het maken van de hiervoor benodigde keuzes, bij het slim koppelen van opgaven en bij het toepassen van innovatieve oplossingen. De tweede interactieve en praktijkgerichte bijeenkomst vindt plaats op 8 oktober in het Parktheater in Eindhoven.

Lees verder
Ruimtelijke kwaliteit
Nieuws

Raamovereenkomst Ruimtelijk Ontwerp

Sinds de start van programma Mooi Nederland in 2022 zetten we ontwerpkracht centraal. Met ontwerpend onderzoek als leidende methode, ook voor de Nota Ruimte en de NOVEX-gebieden, zetten we verbeeldingskracht in bij de ‘wederombouw’ van Nederland. Ruimtelijk ontwerpers – van stedenbouwkundigen via ingenieurs tot landschapsarchitecten – zijn dus een belangrijke partner, met hen kunnen we hoopvolle toekomstbeelden en concrete perspectieven creëren en vertalen naar nationaal beleid voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

Lees verder
Steden & regio's
Serie

Voorbeeldlocaties volgens de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: De Tiid in Bolsward

In aflevering 3 van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit-serie over voorbeeldlocaties: het voormalige stadhuis van Bolsward (1614). Na de fusie van vijf Friese gemeenten tot de grote gemeente Súdwest-Fryslân in 2011 werd nagedacht over een nieuwe bestemming voor dit cultuurhistorisch en zeer waardevolle ensemble dat grotendeels is beschermd als rijksmonument. Besloten werd tot een ingrijpende restauratie én nieuwbouw, wat leidde tot het ontstaan van Cultuur Historisch Centrum De Tiid. Marc Visser, secretaris-directeur van hûs en hiem en voorzitter van de Friese adviescommissie omgevingskwaliteit, vertelt over het belang van deze transformatie.

Lees verder
Ruimtelijke kwaliteit
Column

Werken aan een Mooi Nederland: de herbeleving van ruimtelijke kwaliteit

Op 21 juni werd het voorontwerp Nota Ruimte gepresenteerd. Het schetst de ruimtelijke opgaven van de toekomst van ons land, en doet voorstellen om ons land met kwaliteit te blijven vormgeven. Ruimtelijke kwaliteit is in het voorontwerp als belangrijk ordeningsprincipe centraal geplaatst. Een mooi tussentijds resultaat richting Nota Ruimte en voor de broodnodige wederombouw van Nederland, stelt MooiNL-programmamanager Gido ten Dolle. In zijn afscheidscolumn licht hij het belang van deze RO-mijlpaal toe.

Lees verder
Ruimtelijke kwaliteit
Kennis

Ruimtelijke Kwaliteitsaanpak Mooi Nederland

Een goede omgevingskwaliteit is als belangrijk maatschappelijk doel vastgelegd in de Omgevingswet. Ruimtelijke kwaliteit betreft de ruimtelijke dimensie van omgevingskwaliteit. Alle ingrepen in onze fysieke leefomgeving hebben impact op de ruimtelijke kwaliteit van ons (stads)landschap. Het is de ambitie dat elke ingreep de ruimtelijke kwaliteit vergroot. Daartoe beschrijft Mooi Nederland een kwaliteitsaanpak die het ontwikkelen met kwaliteit ondersteunt. Deze kwaliteitsaanpak is bedoeld voor alle partijen die in gebieden werken aan ruimtelijke opgaven. Bijvoorbeeld de transitie van de landbouw en natuur, de energietransitie de aanleg van werklocaties, droge en natte infrastructuur en de ontwikkeling van onze steden.

Lees verder
Ruimtelijke kwaliteit
Gastcolumn

Schiphol per fiets

Als het over de omgeving van Schiphol gaat, dan is het altijd in negatieve zin: hoe de hinder zo goed en zo kwaad als het gaat te verdelen. Theo Baart (fotograaf) en Tijs van den Boomen (journalist en stadsonderzoeker) onderzochten het gebied op zijn eigen merites. Hierbij keken ze naar de historie en de schoonheid, naar de verwaarlozing en de vitaliteit en zochten van daaruit naar een nieuw ruimtelijk perspectief. Op uitnodiging van MooiNL vertellen ze in deze gastcolumn over hun ‘journalistieke planologie’ en over het belangrijkste instrument: de fiets.

Lees verder
Ruimtelijke kwaliteit
Handreikingen

Werken aan MooiNL: 8 handreikingen op gebiedsniveau

Met de inzet van ontwerpend onderzoek-allianties heeft MooiNL een set van acht handreikingen ontwikkeld, bedoeld om concrete handelingsperspectieven aan te reiken voor het werken aan ruimtelijke opgaven op concrete plekken, van binnenstad tot buitengebied. Het initiatief voor het maken van deze handreiking komt voort uit het programma Mooi Nederland. Het programma is in de zomer 2022 van start gegaan onder aanvoering van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Lees verder
Ruimtelijke kwaliteit
Nieuws | 05 jun 2024

What-if verkenningen: Nederland in 2100

Stel je nou eens voor dat we in 2100 met 24 miljoen mensen in dit land leven, en dat de zeespiegel flink stijgt. Hoe ziet Nederland er dan uit? Hoe wonen we, verbouwen we voedsel, wekken we energie op? Om deze en andere vragen die samenhangen met de klimaatverandering en de ligging van ons land in een rivierdelta te kunnen onderzoeken, gaf het ministerie van BZK in 2023 een opdracht uit aan drie ontwerpbureaus, die onder begeleiding van Platform Ontwerp NL - de samenwerking van de beroeps- en branchevereningen van de ruimtelijke disciplines - ontwerpend onderzoek deden naar Nederland in 2100.

Lees verder
Ruimtelijke kwaliteit
Nieuws | 05 jun 2024

MooiNL-handreikingen onder de lokale loep

Het komende half jaar worden de handreikingen van MooiNL op verschillende plaatsen in het land met een breder publiek besproken. Vanaf begin juni coördineert Stichting Coördinatie Lokale Architectuurinitiatieven (CoLA), het netwerk van de ruim 40 lokale en regionale architectuurcentra, diverse activiteiten die zijn verbonden aan de handreiking-thema’s.

Lees verder

Het is een groot economisch risico om niets te doen aan klimaatverandering

De gevolgen van klimaatverandering voor de welvaart

20% krimp
Lees verder
Spijk, 05-08-2022, Droogte in de rivier door lange tijd te wenig neerslag in de stroomgebieden van de Rijn, kribben vallen droog, strandjes tussen de kribben verdrogen, aarde krijgt craquelé, detail van verdroogde aarde in rivierbedding. Foto: Tineke Dijkstra.

MooiNL Atlas

Najaar 2024 lanceren we de digitale MooiNL Atlas, waarin we op de kaart van Nederland uitzoomen richting 2100 en inzoomen op plekken waar nu al aan de wederombouw wordt gewerkt. De Atlas zal een tijdreis bieden richting 2030, 2050 en 2100: hoe willen we onze leefomgeving inrichten gezien de transitie-opgaven die we zijn gestart, die decennia zullen duren en die ingrijpend onze ruimte zullen veranderen? Met de MooiNL Atlas willen we laten zien dat we met ontwerpend onderzoek de toekomst kunnen verbeelden en de inrichting van NL continu kunnen bijsturen waar nodig en kansrijk. Maar we brengen ook voorbeeldlocaties in kaart: waar is ons land al mooi of slim ingericht en hoe zijn deze plekken gerealiseerd. De Atlas zal u dus ook uitnodigen om Nederland - en de kracht van onze ruimtelijke ordening - beter te leren kennen.  

Samen bouwen aan een Mooi Nederland

We zijn begonnen aan de Grote Verbouwing van Nederland. Doel is om in alle grote opgaven – van de woningbouwopgave tot de verduurzaming van onze energie en economie – Ruimtelijk kwaliteit leidend te laten zijn. Daarom voegen we in de aanpak van de transitie-opgaven ontwerp-kracht toe. Zodat we straks in een in alle opzichten Mooi Nederland leven. Er moet veel op een klein oppervlak. Dat vraagt om keuzes, slimme combinaties en innovaties. En om nationale regie op de ruimtelijke ordening. Op een goede verdeling van de ruimte, maar ook op de kwaliteit van de leefomgeving.

Lees meer